บทบาทและหน้าที่ กกท.

กกท. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมแต่ละระดับ มีดังต่อไปนี้

            ระดับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ รวมถึงกำหนดนโยบาย ให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดี
      ระดับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่
– กำกับ ดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ กกท.
– กำกับ ดูแลและติดตามกระบวนการควบคุมภายในของ กกท. ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
– อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อคิดเป็นต่อแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กกท.
– รายงานสถานะและผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ กกท.
– ทบทวนความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท.
– แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและ/หรือคณะทำงาน เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ตามความเหมาะสม
ระดับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (Audit Committee) มีหน้าที่
– ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดแนวทางและสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายใน และดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของตน
– หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและบริหารความเสี่ยงระดับผู้ว่าการ มีหน้าที่
– ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรโดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายองค์กรและมีการบูรณาการร่วมกันระดับรองผู้ว่าการ มีหน้าที่
– ติดตามความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
– ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่าผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในฝ่าย/สำนักของตนเอง
ระดับฝ่าย/สำนัก มีหน้าที่
– ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
– สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
– มอบหมายผู้รับผิดชอบในหน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ พิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้นและดำเนินการอยู่นั้น มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
– มีการกำหนดและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
– สนับสนุนให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีกระบวนการควบคุมที่มีคุณภาพและมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องระดับผู้อำนวยการกอง/หัวหน้างาน และพนักงาน มีหน้าที่
– รายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามสายการบังคับบัญชา
– เข้าร่วมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและนำแผนไปปฏิบัติ
– จัดทำรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่าย/สำนักของตนรับผิดชอบ เสนอต่อหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

Comments are closed.